oczylez

127 tekstów – auto­rem jest oczy­lez.

Od nad­miaru łez gni­je dusza 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lipca 2015, 00:58

To nie praw­da, że do po­gar­dy i od­rzu­cenia można przy­wyknąć.
Dopóki masz ser­ce będzie i ból i łzy będą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 lipca 2015, 22:04

Wra­casz do sta­rych miej­sc, a tam już nie ma skraw­ka Twe­go nieba, ni śla­du Twych stóp, nikt na­wet lis­tu nie zos­ta­wił, że ok­radł Cię ze wspom­nień i nadziei, żę bedzie jeszcze lepiej. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 marca 2014, 13:20

Zat­rzy­maj się i od­wróć za siebie, czy już wszys­tkie mos­ty zniszczone?
A może jest jeszcze chodź je­den, który można od­bu­dować.

Cho­ciaż w życiu często burze pa­miętaj, zaw­sze są jeszcze mos­ty które można odbudować. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 stycznia 2013, 20:37

Gdy­by tak móc uciec od sa­mej siebie, da­leko, da­leko gdzie sa­ma siebie nie znajdę. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 stycznia 2013, 17:08

Cza­sami myślisz, że gorzej juz być nie może i nag­le słyszysz z ust Mat­ki - żałuje, że żyjesz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 stycznia 2012, 12:18

Człowiek cier­pcy la­tami uwol­niony z ut­ra­pienia tęskni naj­bar­dziej za bólem 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 stycznia 2012, 18:24

Gdy w oczach łzy jak mam wytłumaczyć so­bie, że nie można płakać? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 listopada 2011, 16:14

A prze­cież mieliście nie mieć ser­ca i uczuć. Zaw­sze pow­tarza­liście, że was nie można zra­nić a te­raz Kochasz bar­dziej niż ja. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 września 2011, 19:45

A Ona wa­riat­ka nieubłaga­na za nic wa­riata po­kochać nie chciała. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 sierpnia 2011, 11:13

oczylez

Zycie na tabletki, sznurek czy oszcze?

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

oczylez

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 lipca 2015, 00:58oczylez do­dał no­wy tek­st Od nad­miaru łez gni­je [...]

5 lipca 2015, 22:21oczylez sko­men­to­wał tek­st To nie praw­da, że [...]

5 lipca 2015, 22:04oczylez do­dał no­wy tek­st To nie praw­da, że [...]

26 listopada 2014, 15:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Będąc u ko­goś w [...]

25 listopada 2014, 21:05nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Będąc u ko­goś w [...]

25 listopada 2014, 10:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Będąc u ko­goś w [...]